PL
logo
search

13.05.2020

Co tydzień sukces: zrozum si?? taktycznych insightów sprzeda?owych

Dowiedz si? w jaki sposób rzetelne cotygodniowe monitorowanie POS dostarcza insightów umo?liwiaj?cych optymalizacj? promocji, wprowadzania produktów na rynek i wszystkich wa?nych sezonowych zwy?ek sprzeda?owych.

Obecnie zarz?dzanie sprzeda?? coraz cz??ciej nap?dzaj? promocje, wprowadzanie produktów na rynek i sezonowe dzia?ania zwi?zane ze sprzeda??. Poniewa? cykle ?ycia produktów s? coraz krótsze, a zachowania konsumentów zmienne, trzeba maksymalizowa? sprzeda? w tych decyduj?cych ?momentach prawdy”. To oznacza regularne otrzymywanie informacji o tym, co dzieje si? w punkcie sprzeda?y. Ale jaka regularno?? jest regularna wystarczaj?co?

Producenci technologii od dekad opieraj? swoje strategiczne decyzje na wynikach comiesi?cznego monitorowania punktów sprzeda?y przez GfK. Jednak?e taktyczne decyzje to co innego. Aby pozosta? konkurencyjnym i osi?ga? cele, zespo?y ds. sprzeda?y, marketingu i produktów potrzebuj? cz?stszego wgl?du w wyniki sprzeda?y, aby mog?y szybko dostrzega? szanse i s?abe strony.

Cotygodniowe dane z POS to co? wi?cej ni? miesi?czne dane podzielone przez cztery.

 Cotygodniowe dane z POS w formie insightów dotycz?cych sprzeda?y produktów w?asnych i konkurencyjnych daj? pe?ny obraz wszystkich istotnych kana?ów online i offline. Danych tych mo?na u?y?, aby odpowiedzie? sobie na poni?sze pytania:

 • Które produkty na rynku osi?gn??y najwi?kszy sukces?
 • Jaki jest nasz udzia? w rynku?
 • Na jakie trendy rynkowe musimy uwa?a??
 • Jak wygl?daj? nasze ceny na tle cen naszych konkurentów?
 • Czy nasza strategia dystrybucji pasuje do trendów w kanale?

Rzu? okiem: ?6 reasons-to-believe”

 

(PICTURE)

 

W praktyce oznacza to:

 1. Dok?adny wgl?d w cotygodniow? sprzeda?

Dzi?ki naszym comiesi?cznym raportom wiadomo, co si? sprzeda?o, które kana?y osi?gn??y najlepsze wyniki, jak radzi sobie konkurencja i które produkty sta?y si? bestsellerami. Dzi?ki wskazaniu obszarów o niskiej i wy?szej ni? zak?adana sprzeda?y we wszystkich kana?ach w danym tygodniu menad?erowie sprzeda?y mog? dokonywa? natychmiastowych korekt, aby poprawi? wyniki sprzedawców lub sieci dystrybucji i negocjowa? z detalistami o wy?szym potencjale.

 1. Efektywne monitorowanie zmian cen

?rednie miesi?czne ceny mog? by? pomocne przy tworzeniu strategii cenowej, ale oczywi?cie w trakcie miesi?ca ulegaj? one zmianom. Taktyczne decyzje cenowe wymagaj? ci?g?ej uwagi. Ile konsumenci zap?ac? za produkt? Czy sprzedaj? za odpowiedni? cen?? Czy ceny mojego konkurenta s? lepsze ni? moje? Co najwa?niejsze, menad?erowie ds. sprzeda?y i cen musz? pozna? maksymaln? cen? za produkt jak? mog? ustali? w zale?no?ci od fazy jego cyklu ?ycia. Cotygodniowe dane dotycz?ce sprzeda?y detalicznej oferuj? cenny insight w decyzje cenowe i ich wp?yw na wyniki sprzeda?y.

 1. Maksymalizacja skuteczno?ci kampanii marketingowych

Menad?erowie sprzeda?y i marketingu musz? zoptymalizowa? wydatki na marketing w handlu. Niezale?nie od tego, czego ich dzia?anie dotyczy – cen, promocji sprzeda?y w sklepie czy te? no?ników reklamowych – potrzebuj? oni szczegó?owych informacji na temat zale?no?ci wzrostu sprzeda?y od zainwestowanego kapita?u. Dane miesi?czne mog? wykazywa? wzrost sprzeda?y w danym miesi?cu, ale to cotygodniowe dane z trackingu POS dostarczaj? (wkrótce po faktycznej sprzeda?y) szczegó?owych danych dotycz?cych sprzeda?y, które s?u?? monitorowaniu efektywno?ci promocji. Cz?stsze raportowanie pozwala zespo?om ds. sprzeda?y i marketingu maksymalizowa? wp?yw poprzez szybkie dzia?anie, np. kontynuowanie promocji zapewniaj?cej wzrost lub zakończenie kampanii, która nie przynosi rezultatów.

 1. Optymalizacja dystrybucji w trakcie sezonowych zwy?ek sprzeda?y

Black Friday, Cyber Monday, Bo?e Narodzenie, dzień singli – tego typu ?wi?ta dominuj? w kalendarzu sprzeda?y detalicznej. Obecnie w przypadku detalistów spoza Chin to Black Friday generuje najwy?sz? sprzeda? w roku. Podczas gdy nasze comiesi?czne dane z POS pokazuj?, ?e listopad by? bardzo mocnym miesi?cem, dane tygodniowe umo?liwiaj? porównanie Black Friday z Cyber Monday i analizowanie wyników sprzeda?y na poziomie kana?u.

 1. Monitorowanie akceptacji rynku podczas wprowadzania produktu

Wprowadzanie produktu na rynek to ostateczna chwila prawdy. Niezale?nie od tego, czy wprowadzany jest nowy produkt, nowa funkcjonalno?? funkcja czy linia produktów, potrzebna jest szybka informacja zwrotna na temat ich sprzeda?y. Cotygodniowe dane z POS dostarczaj? informacji o sprzeda?y, które s?u?? do odpowiedniego dostosowywania strategii wprowadzania produktu na rynek. Dostarczaj? one równie? obiektywnych wska?ników efektywno?ci (KPI) w zakresie sprzeda?y, aby lepiej negocjowa? z osobami planuj?cymi merchandising i kupcami po stronie detalisty.

 1. Dost?p do raportów opartych na obiektywnych insightach

Centrala firmy oczekuje cotygodniowych raportów na temat wyników sprzeda?y na poziomie krajowym i regionalnym. Zarz?dzaj?cy potrzebuj? szybkiego dost?pu do obiektywnych insightów dotycz?cych sprzeda?y na poziomie produktów, krajów i kategorii, aby okre?la? i wdra?a? korekty. Cotygodniowe dane z POS dostarczaj? wiarygodnych wska?ników KPI na poziomie jednostek magazynowych (SKU), co pomaga w zrozumienia tego, jak poszczególne produkty radz? sobie na rynku.

Aby uzyska? wi?cej informacji na temat tego, w jaki sposób tygodniowe dane dotycz?ce sprzeda?y mog? pomóc w maksymalizacji przychodu z produktu – w tym praktycznych zastosowań ?ledzenia zmian cen, maksymalizacji zwrotu z inwestycji (ROI) w kampanie marketingowe, doskonalenia dystrybucji i monitorowania akceptacji podczas wprowadzania produktu na rynek – pobierz nasz whitepaper tutaj.

Related Products

 • GfK Point of Sales Tracking

  Narz?dzie do monitoringu produktów, szacuj?ce udzia?y rynkowe i wyniki marki. Dane dotycz?ce zarówno detalistów, jak i resellerów. Regularne insighty POS we wszystkich istotnych kana?ach.

  Read more
 • GfK Shopper Behavior

  Wspieraj swoje decyzje marketingowe kompleksowymi danymi i analiz? zachowań kupuj?cych na wszystkich etapach ?cie?ki zakupowej oraz cyklu ?ycia produktu.

  Read more
 • GfK Why2Buy

  Dostosowuj badania w panelu konsumenckim GfK do s

  Read more

Related Insights

 • 05.06.2020

  Articles

  WYPRZED? KONKURENCJ? POZNAJ?C SPOSOBY MY?LENIA TWOJEGO KONSUMENTA

  GfK Consumer Insights Engine oferuj?c natychmiastowy dost?p do insightów na temat zachowań zakupowych, pozwala na szybsze podejmowanie bardziej ...

 • 04.06.2020

  Webinars

  Cenzus DiY 2020: webinar do pobrania

  Ods?uchaj nagrania.

 • 02.06.2020

  Articles

  WZMOCNIJ STRATEGI? SPRZEDA?Y ZA POMOC? GFK CONSUMER INSIGHTS ENGINE

  GfK Consumer Insights Engine pomaga zoptymalizowa? strategi? sprzeda?y poprzez dostarczanie aktualnych insightów na poziomie detalistów w skali ...

View all Insights
很很鲁很很很鲁在线视频播放