PL
logo
search

23.06.2020

Podsumowanie raportu European Retail Study za 2019

Warszawa, 23 czerwca 2020 r. – W 2019 r. udzia? konsumpcji prywatnej w obrotach handlu detalicznego spad? w 27 państwach UE o 1 punkt procentowy. Unijni konsumenci wydaj? przeci?tnie 29,9 proc. swoich bud?etów w stacjonarnych sklepach detalicznych. Najwi?cej pod tym wzgl?dem wydaj? W?grzy (50 proc.), najmniej Niemcy (23,7). Polacy zostawiaj? w handlu detalicznym 35,7 proc. swoich bud?etów wydawanych na prywatn? konsumpcj?.

Wyniki corocznego raportu European Retail Study za 2019 rok w zakresie sprzeda?y detalicznej w Europie

Sprzeda? internetowa okaza?a si? by? w wielu europejskich krajach siln? ga??zi? handlu, co znajduje odzwierciedlenie w malej?cym udziale wydatków konsumenckich w detalicznych sklepach stacjonarnych.

Najwa?niejsze wnioski wynikaj?ce z raportu

Wska?nik si?y nabywczej: ?rednia si?a nabywcza konsumentów w 27 państwach Unii Europejskiej wynios?a w 2019 r. 16.888 EUR, co stanowi nominalny wzrost o 3,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Po cz??ci dzi?ki silnemu wzrostowi gospodarczemu, obni?kom podatków i wzrostowi p?ac minimalnych najwi?kszy wzrost si?y nabywczej w UE zosta? odnotowany na ?otwie (+8,5 proc.), Litwie (+7,6 proc.) i w Estonii (+6,0 proc.).

Inflacja: ceny ros?y nieco szybciej pod koniec ubieg?ego roku ze wzgl?du na wzrost kosztów us?ug. Niemniej w skali ca?ego 2019 r., inflacja w 27 państwach UE wynios?a zaledwie 1,4 proc., wi?c znajdowa?a si? znacznie poni?ej 2-procentowego celu za?o?onego przez Europejski Bank Centralny.

Obroty w sklepach stacjonarnych: w 2019 r. w sektorze stacjonarnego handlu detalicznego w krajach UE-27 odnotowano nominalny wzrost obrotów o 2,1 proc., czyli nieco powy?ej stopy inflacji. Najwi?ksz? dynamik? ponownie wykazywa?y si? rynki Europy Wschodniej i krajów ba?tyckich. Rumunia (+9,5 proc.) utrzyma?a solidn? stop? wzrostu, niemal dwukrotnie wy?sz? ni? s?siednia Bu?garia (+5,4 proc.). Handel detaliczny w Estonii (+6,6 proc.) i na Litwie (+6,5 proc.) skorzysta? na d?ugotrwa?ym wzro?cie si?y nabywczej.

Udzia? konsumpcji prywatnej w obrotach sektora handlu detalicznego: konkurencja w postaci internetowej sprzeda?y detalicznej w po??czeniu z fundamentaln? zmian? nawyków konsumpcyjnych na rzecz zwi?kszenia wydatków na us?ugi spowodowa?a jednoprocentowy spadek udzia?u konsumpcji prywatnej w 27 państwach cz?onkowskich UE do poziomu 29,9 procent. Najmniejsz? cz??? (23,7 proc.) swoich wydatków na stacjonarny handel detaliczny przeznaczyli Niemcy, co wynika poniek?d ze wzgl?dnie silnej pozycji sprzeda?y internetowej.

Handel detaliczny w sektorze szybkozbywalnych dóbr konsumenckich (FMCG): w 2019 r. handel detaliczny w sektorze FMCG odpowiada? za 55 proc. obrotów detalicznych punktów stacjonarnych w 27 państwach UE. Segment ten stanowi 60,4 proc. ca?kowitego obrotu detalicznego w Chorwacji, co stawia j? na pierwszym miejscu w?ród krajów obj?tych badaniem. Handel detaliczny w sektorze szybkozbywalnych dóbr konsumenckich jest równie? bardzo silny w Rumunii (59,7 proc.), na Cyprze (58,5 proc.) i w Grecji (58,3 proc.).

Sklepy detaliczne w Europie stoj? dzi? przed nowymi wyzwaniami – komentuje Przemys?aw Dwojak, Senior Director w GfK. W zwi?zku z cykliczno?ci? i z góry okre?lonymi terminami publikacji, raport pokazuje kondycj? europejskiego handlu przed covidem – wzrost zamo?no?ci  konsumentów w 27 krajach EU (ale z silnym ró?nicami, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym w obr?bie poszczególnych krajów) oraz wzrost obrotów w handlu stacjonarnym w przekroju 27 krajów EU o 2,1 proc., nieznacznie powy?ej stopy inflacji z wyra?n? lini? podzia?u na now? i star? Europ?. Wzrostowi obrotów sprzyja?y w analizowanym okresie silny rynek pracy oraz stabilne nastroje konsumenckie. Z kolei z perspektywy udzia?ów w handlu prywatnej konsumpcji wida? trend wzrastaj?cych wydatków na us?ugi, co razem z obecnie notowanym rozwojem e-handlu stanowi? b?dzie wyzwanie dla handlu stacjonarnego. Konsumenci zaczynaj? wykazywa? te? wy?sz? ?wiadomo?? ekologiczn?, w zwi?zku z czym kwestia zrównowa?onego rozwoju zaczyna odgrywa? coraz wi?ksz? rol?. Detali?ci prowadz?cy punkty stacjonarne b?d? musieli odpowiedzie? na te nowe wyzwania i oczekiwania kupuj?cych, których ?ród?em s? zarówno zmiany zwi?zane z pandemi?, jak i zmiany w dystrybucji samego popytu konsumenckiego.

O badaniu
W raporcie przeanalizowano si?? nabywcz?, obroty i udzia? ca?kowitych wydatków konsumenckich w handlu detalicznym 2019 r. w 32 europejskich państwach. W ?wietle obecnych zmiennych warunków rynkowych i przypadaj?cego na kwiecień terminu oddania badania do publikacji, nie obejmuje ono prognoz na 2020 r. w zakresie obrotu detalicznego w punktach stacjonarnych. W zamian badanie zawiera ocen? wp?ywu COVID-19 na sprzeda? detaliczn?, analiz? sytuacji w sektorze FMCG w Europie, analiz? Black Friday jako najwa?niejszego dorocznego wydarzenia zakupowego, analiz? znaczenia stolic państw Grupy Wyszehradzkiej dla detalu oraz wyników detalicznego sektora meblarskiego w Czechach. Szacunki GfK dotycz?ce obrotu i si?y nabywczej zosta?y przeprowadzone w euro i odzwierciedlaj? warto?ci z 20 kwietnia 2020 roku. 

Kontakt dla prasy: Maciej Siejewicz, tel. +48 500100500, maciej.siejewicz@gfk.com

Badanie jest dost?pne bezp?atnie w formie 22-stronicowego pliku PDF w j?zyku angielskim na stronie http://www.gfk-geomarketing.com/european-retail oraz w j?zyku niemieckim na stronie www.gfk-geomarketing.de/handel-europa.
Ilustracje w rozdzielczo?ci do wydruku s? dost?pne tutaj.Latest Press Releases

 • 16.07.2020
  W pandemii ucierpia?a psychika polskich Milenialsów i Generacji X

  57 proc. Milenialsów i 58 proc. przedstawicieli Pokolenia X zadeklarowa?o, i? pandemia mia?a negatywny wp?yw na ich psychiczne samopoczucie.

  Read more
 • 02.07.2020
  Malej? obawy konsumentów o zdolno?? sp?at swoich zobowi?zań

  Obecnie, odsetek respondentów l?kaj?cych si? o swoj? zdolno?? do regulowania zobowi?zań finansowych i deklaruj?cych ch?? ubiegania si? w przysz?o?ci o odroczenie terminu sp?at istotnie zmala?.

  Read more
 • 29.06.2020
  Czerwcowa poprawa nastrojów konsumentów

  Otwieranie gospodarki i stopniowy powrót spo?eczeństwa do codziennej rutyny wp?yn??y w czerwcu na zdecydowan? popraw? nastrojów, cho? nadal jeszcze daleko do poziomu optymizmu sprzed pandemii.

  Read more
View all Press Releases
很很鲁很很很鲁在线视频播放